• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Intalnire de Lucru


Discuţii despre programele de finanțare adresate autorităților publice locale

20170511 133238 Copy
 

Asociația Municipiilor din România a demarat seria întâlnirilor regionale privind programele de finanțare adresate autorităților publice locale. Prima întâlnire are loc la Alba Iulia, în perioada 11-12 mai. La deschiderea lucrărilor a participat şi Primarul Municipiului gazdă, Alba-Iulia, domnul Mircea Hava.

 La întâlnire participă personalul autorităților publice locale din cadrul direcțiilor/compartimentelor responsabile cu gestionarea programelor de finanțare europeană din cadrul municipiilor membre ale AMR, sucursalele Nord-Vest şi Centru: Alba Iulia, Satu Mare, Zalău, Baia Mare, Bistrița Năsăud, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Cluj Napoca, Miercurea Ciuc, Târgu Mureș, Odorheiu secuiesc, Marghita, Gherla, Făgăraș, Mediaș, Târnăveni, Regin, Turda, Sebeș, Aiud şi Beiuș.

Întâlnirea are ca scop identificarea de soluții la problemele existente la nivelul autorităților publice locale în domeniul accesării fondurilor europene, iar discuțiile au avut în vedere următoarele teme:

 • Probleme de conformitate administrativă/eligibilitate ale proiectelor propuse;
 • Completarea cererii de finanțare în sistemul MySmis;
 • Elaborarea bugetului proiectului – greșeli frecvente și probleme de eligibilitate.

Referitor la Programul Operațional Regional și la Programele de Cooperare Teritorială, reprezentanții AMR au discutat cu experții din cadrul Agențiilor de Dezvoltare Regională Centru și Nord Vest și Direcției Generale de Cooperare Teritorială, problemele existente la nivelul autorităților publice locale în domeniul accesării fondurilor europene. Pentru a veni în sprijinul autorităților publice locale, experții din cadrul departamentelor de evaluare a proiectelor au prezentat cele mai frecvente problemele identificate în procesul de evaluare, selecție și contractare ale proiectelor cu finanțare europeană.

Astfel, s-a concluzionat că, în cadrul Programului Operațional Regional, există trei mari categorii de probleme care duc la respingerea proiectelor și la întârzierea procesului de evaluare și selecție:

 Probleme de conformitate administrativă:

 • Documente lipsă (Dacă un document obligatoriu solicitat la depunerea cererii de finanțare lipseşte, el nu poate fi depus ulterior. Practic, se ajunge imediat la respingerea proiectului)
 • Anexarea la cererea de finanțare (pentru proiectele care presupun lucrări de construire) a Deciziei de evaluare inițiale a impactului asupra mediului (ghidurile solicitantului solicită Decizia etapei de încadrare)
 • Încărcarea în cadrul sistemului MySmis a unor documente (atașamente) care nu sunt denumite (ex: scan001, scan002, etc), ceea ce îngreunează procesul de evaluare.
 • Semnarea Secțiunii “Certificarea aplicației” (încărcarea în MySmis) și a Declarațiilor în nume propriu de către persoana împuternicită și nu de reprezentantul legal
 • Nu se depun încheierile aferente extraselor de carte funciară

 Probleme de eligibilitate : 

 • Propunerea în cadrul proiectului a unor activități neeligibile conform prevederilor ghidurilor, fapt care conduce la neeligibilitatea proiectului
 • Demonstrarea dreptului de proprietate asupra întregii infrastructuri ce face obiectul proiectului (teren+ clădire, utilități, iar suprafețele să fie acoperitoare)
 • Încadrarea unor cheltuieli neeligibile în categoria cheltuielilor eligibile (ex: obiecte de inventar)
 • Nerespectarea prevederilor Ghidului solicitantului în ceea ce privește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească infrastructura și terenul care fac obiectul proiectului  (să fie libere de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea operațiunii, să nu facă obiectul unor litigii, etc)

 Probleme în procesul de  contractare :

 • Necorelarea valorilor menționate în diferitele secțiuni ale cererii de finanțare sau anexele sale (ex. necorelarea valorilor prevăzute in activitățile proiectului, planul de achizitii, bugetul proiectului, lista de echipamente/servicii/lucrări)
 • Necorelarea informațiilor în privința perioadelor sau datelor prevăzute pentru realizarea activităților între sectiunile cererii de finantare – durata de implementare a activităților, calendarul de implementare a proiectului, achizitiile derulate în cadrul proiectului
 • Nerespectarea formatului standard prevăzut în Ghidul solicitantului pentru documentele care se depun actualizate in etapa de precontractare (ex. Declarația de eligibilitate)
 • Erori de calcul în privința valorilor cuprinse în bugetul proiectului si necorelarea acestuia  cu valorile înscrise în devize (general și pe obiecte), nerespectarea limitelor prevăzute de ghidul solicitantului pentru anumite categorii de cheltuieli (ex. cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  sunt eligibile cumulat, în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finantate in cadrul capitlolul 4 „Cheltuieli pentru investitia de baza”, cheltuieli care se vor calcula inclusiv cu valoarea TVA)
 • Formularul bugetar „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene” – Formularul 1 HG 93/2016 care a fost depus în precontractare, va fi însoțit de Fișa /Formularul cod 23.

În cea de-a doua zi a evenimentului, au loc întâlniri cu reprezentanții Organismelor Intermediare Regionale POCU Centru și Nord Vest în vederea identificării celor mai frecvente problemele  în procesul de evaluare, selecție și contractare ale proiectelor cu finanțare europeană din cadrul Programului Operațional Capital Uman. #AMR