• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Comunicate de presa


Poziția Asociației Municipiilor din România față de proiectul de OUG pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015

Având în vedere că Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nu a îndeplinit obligația  ce îi revine conform art. 3 din HG nr. 521/2005privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative și nu a realizat consultarea structurilor asociative ale administrației publice locale, pe marginea proiectului  de OUG pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare și nici nu a dat curs solicitării noastre, facute încă din data de 20 aprilie 2016, de a demara consultări cu structurile asociative.

Ținând cont de  obligația legală pe care o  au autorităţile administraţiei publice centrale de a consulta, înainte de adoptarea oricărei decizii, structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în toate problemele care le privesc în mod direct, facem următoarele precizări :

Actualul proiect de ordonanță de urgență adâncește și mai mult diferențele existente între diversele categorii de bugetari, precum și dintre salariații din administrația publică locală și cea centrală, de natură să accelereze și mai mult procesul de migrație dinspre administrația publică locală spre cea centrală.

 1.     Asociația Municipiilor din România a solicitat încă de la instalare, Guvernului,  modificarea actelor normative în domeniul salarizării personalului plătit din fonduri publice, în sensul stabilirii unui sistem unic și echilibrat de salarizare a personalului bugetar, pentru stoparea deprofesionalizării administrației publice locale.
 2.     Constatăm ca proiectul de OUG transmis spre avizare ministerelor a suferit numeroase modificări față de proiectul aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
 3.    Luăm act de faptul că Guvernul României a găsit resursele finaciare pentru corectarea discrepanțelor salariale din sistemul de sănatate, învățământ, ministere, diverse agenții, magistrați, funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, etc, dar ne exprimăm consternarea în privința faptului că personalul din administrația publică locală a fost ignorat și de această dată.
 4.     Proiectul nu rezolvă actuala problemă a acordării unui salariu mai ridicat pentru personalul debutant (ca urmare a creșterii salariului minim la 1250 lei), față de funcții publice specifice gradului profesional principal. În prezent salariile la nivelul instituţiei publice nu sunt diferenţiate în funcţie de studiile absolvite, vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor pentru funcţii specifice personalului administrativ (îngrijitor, curier), funcţii care necesită studii medii şi respectiv studii superioare (grad profesional debutant, asistent si principal – mergând până la gradaţia 3).
 5.      La nivel de UAT există instituţii subordonate ordonatorului principal de credite/consiliilor locale, ai căror angajaţi sunt salarizaţi la un nivel mult mai ridicat decât angajaţii instituţiei publice care le coordonează şi gestionează sistemul de salarizare, conform art. 6 alin. (1) din Legea nr. 284/2010. Formularea art. 3^1 alin. (1) din proiectul de OUG nu rezolvă și această situație.
 6.     Ținând cont de faptul ca salariile functionarilor publici si personalului contractual din administrația publica locală sunt mai mici decât ale celor din administratia publică centrală, majoritatea angajatilor din administratia publica locala avand venituri salariale brute apropiate ca valoare sau chiar egale cu salariul minim brut pe tara (1.250 lei de la 01 mai 2016), solicităm găsirea unei formule pentru alinierea salariilor acordate în administrația publică locală la cele din administrația centrală, prin raportarea primelor la cele din urmă, după o formulă similară celei propuse la art. 3^6 alin. (1) și (2) pentru personalul din aparatul propriu al ministerelor și din serviciile deconcentrate ale acestora.

Față de acestea, solicităm o raportare a salariilor din administrația publică locală ca procent similar cu cel de la art. 3^6 alin (2) din proiectul de OUG,  de cel puțin 50% față de salariile de bază acordate în cadrul SGG, precum și completarea punctului 3 din proiectul de OUG, prin introducerea alin. (2^5) cu următoarea formulare: „Prin excepție de la prevederile alin. (1), începând cu 1 iulie 2016, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul administrației publice locale, ordonatorii principali de credite pot acorda premii anuale, semestriale și trimestriale în limita a 2% din cheltuielile bugetului local cu salariile  aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi pot fi utilizate în perioadele următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar”,  făcând posibilă astfel acordarea premii pentru personalul bugetar din administrația publică locală.