• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Comunicate de presa


ÎNTÂLNIRE PE TEMA ATRAGERII FONDURILOR EUROPENE la Bacau

amr bacau 5
 

Asociația Municipiilor din România desfășoară, în perioada 25-26 mai, la Bacău, ultima întâlnire regională din seria celor privind programele de finanțare adresate autorităților publice locale. La discuţii participă personalul autorităților publice locale din cadrul direcțiilor/compartimentelor responsabile cu gestionarea programelor de finanțare europeană din cadrul municipiilor: Bacău, Onești, Botoșani, Iași, Piatra Neamț, Vatra Dornei, Suceava, Vaslui, Bârlad, Galaţi, Tecuci, Buzău, Râmnicu Sărat, Constanţa, Călărași, Fetesti, Focșani şi Ploiești. Discuţiile se poartă cu reprezentanții Agențiilor de Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia și Direcției Generale de Cooperare Teritorială. Şedinţa a fost deschisă de Preşedintele Sucursalei AMR Nord-Est, primar al Bacăului, domnul Cosmin Necula.

       Scopul discuţiilor este de a identifica soluții la problemele existente la nivelul autorităților publice locale în domeniul accesării fondurilor europene, iar dezbaterile au avut în vedere următoarele teme:

 • Probleme de conformitate administrativă/eligibilitate ale proiectelor propuse;
 • Completarea cererii de finanțare în sistemul MySmis;
 • Elaborarea bugetului proiectului – greșeli frecvente și probleme de eligibilitate.

       Prima zi a întâlnirii a fost dedicată Programului Operațional Regional și Programelor de Cooperare Teritorială, reprezentanții membrilor AMR discutând cu experții din cadrul Agențiilor de Dezvoltare Regională Nord Est și Sud Muntenia și Direcției Generale de Cooperare Teritorială, problemele existente la nivelul autorităților publice locale în domeniul accesării fondurilor europene. Pentru a veni în sprijinul autorităților publice locale, experții din cadrul departamentelor de evaluare a proiectelor au prezentat cele mai frecvente problemele identificate în procesul de evaluare, selecție și contractare ale proiectelor cu finanțare europeană. Astfel, în cadrul Programului Operațional Regional la nivelul regiunilor Nord Est, Sud Est și Sud Muntenia, au fost identificate următoarele probleme care duc la respingerea proiectelor și la întârzierea procesului de evaluare și selecție:

 Probleme de conformitate administrativă:

 • Documente lipsă (Un document obligatoriu solicitat la depunerea cererii de finanțare nu poate fi depus ulterior chiar dacă acesta exista/a fost emis înainte de data depunerii cererii de finanţare. Nedepunerea unui document obligatoriu la data depunerii cererii de finanțare conduce la respingerea proiectului) ex: Mandatul special pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare în original (inclusiv în cazul partenerilor APL, unde e cazul), Avizul Ministerului Culturii pentru faza D.A.L.I/PT, Declarația pe propria raspundere a solicitantului cu privire la conformitatea planșelor, format PDF, cu formatul original al acestora, etc.
 • Anexarea la cererea de finanțare (pentru proiectele care presupun lucrări de construire) a Deciziei de evaluare inițiale a impactului asupra mediului (ghidurile solicitantului solicită Decizia etapei de încadrare)
 • Devizul general nu este actualizat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare
 • Semnarea Secțiunii “Certificarea aplicației” (încărcarea în MySmis) și a Declarațiilor în nume propriu de către persoana împuternicită și nu de reprezentantul legal
 • Lipsa mentiunii de  "Conform cu originalul“ de pe documentele solicitate in acest fel
 • Anexarea la cererea de finantare a unor documente a caror valabilitate este expirata la momentul depunerii cererii de finantare (ex. extrase de carte funciara)
 • Nedepunerea încheierilor aferente extraselor de carte funciară
 • Hotararea de aprobare a indicatorilor tehnico/economici nu a fost luata de catre organele de conducere si nu a fost semnată de către persoana care are dreptul conform actelor de constituire să reprezinte organizaţia şi să semneze în numele acesteia.
 • Nerăspunderea completă și în termen la solicitarea de clarificări.

 Probleme de eligibilitate 

 • Demonstrarea dreptului de proprietate asupra întregii infrastructuri ce face obiectul proiectului (teren+clădire). Suprafaţa menţionată în documentele de proprietate trebuie sa fie acoperitoare  pentru suprafaţa menţionată în cadrul  documentației tehnico-economice aferenta imobilului pe care se realizează investiția, iar informațiile trebuie sa se corelează cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare, cu datele din Certificatul de urbanism/Autorizaţie de construire (dacă e cazul)/ tabelului centralizator al numerelor cadastrale/documentaţiei tehnico-economice.
 • Nerespectarea prevederilor Ghidului solicitantului în ceea ce privește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească infrastructura și terenul care fac obiectul proiectului  (să fie libere de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea operațiunii, să nu facă obiectul unor litigii, etc).
 • Propunerea în cadrul proiectului a unor activități neeligibile conform prevederilor ghidurilor, fapt care conduce la neeligibilitatea proiectului (ex. PI 5.1 lucrari de extindere sau asupra spatiilor cu functiuni de locuire si masa, PI 7.1 activitățile ce intră sub incidența ajutorului de stat).
 • Buget necorelat cu calendarul de realizare a activităţilor prevăzute şi cu planificarea achiziţiilor publice, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului şi cu rezultatele anticipate, lista de echipamente/servicii/lucrări.
 • Încadrarea unor cheltuieli neeligibile în categoria cheltuielilor eligibile (ex: obiecte de inventar) si nerespectarea pragurilor pentru anumite cheltuieli (ex: proiectare şi asistenţă tehnică, informare și publicitate, audit).
 • Erori de calcul în privința valorilor cuprinse în bugetul proiectului și necorelarea acestuia  cu valorile înscrise în devize (general și pe obiecte).

 Probleme în procesul de  contractare:

 • Nerespectarea termenului de maxim 30 zile lucrătoare în vederea transmiterii documentelor obligatorii și soluționării observațiilor rezultate în urma etapei de evaluare și selecție conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de contractare.
 • Netransmiterea unuia dintre documentele obligatorii solicitate prin ghidul general și/sau ghidurile specifice apelurilor de proiecte, în termenul solicitat, atrage respingerea cererii de finanțare, fără drept de a mai depune contestaț
 • Nerespectarea formatului standard prevăzut în Ghidul solicitantului pentru documentele care se depun actualizate in etapa de precontractare (ex. Declarația de eligibilitate).
 • Formularul bugetar „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene” – Formularul 1 HG 93/2016 care a fost depus în precontractare, va fi însoțit de Fișa /Formularul cod 23.

 Cea de-a doua zi a evenimentului este dedicată întâlnirilor cu reprezentanții Organismelor Intermediare Regionale POCU Nord Est în vederea identificării celor mai frecvente problemele  în procesul de evaluare, selecție și contractare ale proiectelor cu finanțare europeană din cadrul Programului Operațional Capital Uman. #AMR