POLITICI PUBLICE LOCALE

„Politici publice locale – un element fundamental pentru creșterea calității procesului decizional la nivelul administrației publice locale”, cofinanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Obiectiv General: Crearea de  mecanisme și instrumente funcționale care să conducă la creșterea calității procesului decizional la nivelul administrației publice locale, pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunităților locale, concomitent cu dezvoltarea capacității societății civile și a partenerilor sociali de la nivel local de a se implica activ în elaborarea de politici publice viabile la nivel național și local.

Perioadă de implementare: Iunie 2018 – Septembrie 2019

Lider de Parteneriat: Institutul pentru Politici Publice

Parteneri: Asociația Municipiilor din România

Valoarea totală a proiectului: 874.291,99 lei, din care valoarea nerambursabilă din FSE: 719,579,88 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național137.227,27

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Creșterea calității procesului de fundamentare a deciziei la nivelul autorităților administrației publice locale de la nivelul celor 103 municipii din România și a sectoarelor Municipiului București.
 2. Creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale locale și a partenerilor sociali/grupurilor de inițiativă de la nivelul municipiilor României/a sectoarelor municipiului București de a se implica în promovarea și formularea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de autoritățile publice de la toate nivelurile.
 3. Creșterea capacității resurselor umane de la nivelul administrației publice locale municipale de a iniția politici publice folosind mecanisme de optimizare a proceselor decizionale, orientate către cetățeni și mediul de afaceri local, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice.

Activități principale:

Activitatea: Dezvoltarea unui pachet de instrumente pentru profesionalizarea proceselor decizionale locale

 • Subactivitatea: Analiza legislației incidente în domeniul politicilor publice din România și a bunelor practici europene în domeniu.
 • Subactivitatea: Documentare la nivelul autorităților publice locale cu privire la nevoile identificate de profesionalizare a proceselor decizionale locale.
 • Subactivitatea: Dezvoltarea efectivă de instrumente pentru creșterea capacității locale în elaborarea de politici publice eficiente la nivel local.
 • Subactivitatea: Revizuirea și publicarea ediției a doua a Manualului de politici publice - instrument dedicat viitorilor specialiști din sectorul public, privat și din domeniul academic.

Activitatea: Creșterea capacității la nivelul autorităților publice locale (municipii) în vederea elaborării de politici publice locale eficiente, utilizând instrumentele dezvoltate în cadrul proiectului

 • Subactivitatea: Organizarea unor sesiuni de instruire la nivel regional (8) pentru personalul implicat în procesele decizionale de la nivelul autorităților publice locale participante.

Activitatea: Creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale/partenerilor sociali la nivel local de a se implica activ în formularea de politici publice alternative la toate nivelurile decizionale

 • Subactivitatea: Organizarea unor sesiuni de instruire la nivel regional (8) pentru partenerii sociali (ONG-uri, sindicate, grupuri de initiațivă locale, alte structuri asociative) interesate de participarea în procesele decizionale locale.

Activitatea: Asistență de specialitate pentru pilotarea instrumentelor de profesionalizare a proceselor decizionale locale pentru un număr de 8 municipii – pilot

 • Subactivitatea: Furnizarea de asistență continuă pentru instituționalizare către municipiile selectate, inclusiv prin vizite pe teren.
 • Subactivitatea: Organizarea unei sedințe de evaluare a fazei de pilotare a instrumentelor de profesionalizare a proceselor decizionale locale.

Activitatea: Asistență tehnică pentru organizații neguvernamentale/parteneri sociali de la nivel local (5) în vederea formulării și înaintării către autoritățile publice responsabile de politici publice alternative pe domenii sectoriale

 • Subactivitatea: Selecția ONG-urilor/partenerilor sociali care vor intra în faza de asistență tehnică pentru pregătirea de politici publice alternative
 • Subactivitatea: Sprijin efectiv în formularea propunerilor de politică publică alternative pe domenii sectoriale de interes propuse de ONG-uri
 • Subactivitatea: Sprijin în organizarea de consultări publice locale cu stakeholderi în vederea validării/completării propunerilor de politici publice alternative formulate de ONG-uri/parteneri sociali locali
 • Subactivitatea: Organizarea unei ședințe de lucru comune în vederea finalizării propunerilor alternative de politici publice care urmează a fi înaintate de catre ONG-uri/parteneri sociali către autoritățile competente
 • Subactivitatea: Înregistrarea și acceptarea propunerilor de politici publice alternative realizate de către ONG-uri/parteneri sociali la autoritățile competente vizate

Activitatea: Elaborare propunere alternativă de politică publică vizând mecanisme de îmbunătățire a proceselor decizionale locale, folosind rezultatele proiectului

 • Subactivitatea: Formularea unei politici publice alternative de către partenerii de proiect IPP și AMR, folosind toate rezultatele proiectului, în vederea îmbunătățirii mecanismelor decizionale locale.

În cadrul proiectului se vor realiza obține următoarele rezultate principale:

 • Sesiuni de pregătire profesională pentru 150 de reprezentanți ai autorităților publice locale, ONG-urilor/partenerilor sociali în domeniul procesului de elaborare a politicilor publice.
 • Asistență tehnică unui număr de 8 municipii pentru implementarea instrumentelor dezvoltate în cadrul proiectului, care vizează profesionalizarea ciclului de politici publice, inclusiv a etapei de consultare cu stakeholderii.
 • Set de instrumente de profesionalizare a fundamentării deciziilor luate la nivelul autorităților publice locale, dezvoltate după modelul H.G. nr. 775/2005 privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

 

             Anunt selectie experti POCA _Politici Publice