Întărirea capacităţii administrative a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice

Titlu proiect : Întărirea capacităţii administrative a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice

Obiectiv general: Consolidarea capacităţii administrative prin crearea cadrului unitar la nivelul A.N.R.S.C. pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, creşterea calităţii şi accesului la serviciile publice, consolidarea capacităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi susţinerea dezvoltării la nivel local prin definirea de instrumente, metode şi proceduri în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, reducerea birocraţiei şi simplificarea procedurilor pentru cetăţeni, întrucât activităţile propuse sunt de natură să eficientizeze activitatea administraţiei publice şi să crească gradul de transparenţă şi integritate în furnizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, contribuind la creşterea gradului de satisfacţie al cetăţeanului şi la îmbunătăţirea imaginii administraţiei publice.

Detalii aferente proiectului le puteti accesa pe Servicii publice

Obiectivele specifice ale proiectului

 • Simplificarea şi sistematizarea fondului activ al legislaţiei din domeniul de activitate al A.N.R.S.C. în concordanţă cu Strategia pentru mai buna reglementare 2014-2020: Stabilirea principalelor domenii asupra cărora urmează a se interveni în scopul simplificării şi stabilirea criteriilor de prioritizare a actelor normative aferente domeniilor selectate. Analiza stocului legislativ selectat şi propunerea celor mai potrivite metode de simplificare. Îmbunătăţirea accesului la informaţii publice în format reutilizabil.
 • Îmbunătățirea nivelului de pregătire prin acumularea de cunoştinţe şi abilităţi ale personalului A.N.R.S.C, participarea la activităţi de formare.

Rezultate așteptate

 • Legislaţia privind serviciile comunitare de utilităţi publice simplificată
 • Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului A.N.R.S.C îmbunătăţite prin participarea la activităţi de formare.

Data de începere a proiectului: 13 august 2019

Perioadă de implementare: 13 august 2019 – 12 decembrie 2021

Valoarea totală a proiectului: 19.950.956,66 lei, defalcată astfel:

 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 16.722.840,99 lei;
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul național: 2.829.096,54 lei;
 • Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 399.019,13 lei

Activități principale:

Activitatea: Realizarea unei analize privind cadrul de reglementare economică a stabilirii, ajustării și modificării prețurilor și tarifelor în domeniul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și în domeniul serviciului de iluminat public.

 • Subactivitatea: Analiza și evaluarea prevederilor legislative.

Activitatea: Realizarea unui studiu comparativ al cadrului de reglementare al serviciilor publice comunitare de alimentare cu apă și de canalizare și a serviciilor de iluminat public din statele membre.

 • Subactivitatea: Analiza și evaluarea prevederilor legislative vizând reglementarea sectorului de apă și apă uzată din statele membre.
 • Subactivitatea: Analiza și evaluarea prevederilor legislative a sectorului de iluminat public din statele membre.

Activitatea: Realizarea unui sistem integrat IT de gestionare a datelor și informațiilor privind activitatea desfășurată de operatorii furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilități publice în vederea eficientizării reglementării, licențierii și avizării/aprobării prețurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilități publice.

 • Subactivitatea: Dezvoltare și implementare sistem integrat IT.
 • Subactivitatea: Instruire și asistență explorare sistem IT.

Activitatea: Propuneri de îmbunătățire a legislației în domeniul reglementării economice și actualizarea normelor metodologice (Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr.65/2007,Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 77/2007 ) de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare și de iluminat public.

 • Subactivitatea: Elaborarea unei proceduri de stabilire a profitului rezonabil pentru serviciile de utilități publice.
 • Subactivitatea: Elaborarea unei propuneri de îmbunătățire a cadrului de reglementare economică și a metodologiei de avizare/aprobare de către A.N.R.S.C. a prețurilor și tarifelor în sectorul de apă și apă uzată, ținând cont de investițiile și eficiența investițiilor realizate de operatori stabilite în contractele de delegare a gestiunii serviciului și/sau în planurile de afaceri.
 • Subactivitatea: Elaborarea unei propuneri de îmbunătățire a normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public.

 Activitatea: Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul A.N.R.S.C. prin participarea la activități de formare.

 • Subactivitatea: Organizarea de sesiuni de instruire pentru personalul A.N.R.S.C.

Activitatea: Managementul proiectului

 • Subactivitatea: Organizare, implementare și monitorizare proiect.

Activitatea: Informare și publicitate

 • Subactivitate: Informare și publicitate.