DEAR STUDENT

Titlu Proiect – Dezvoltare Durabilă în centrele de educare şi reţelele actorilor locali interesaţi, prin conceptul de dezvoltare a educaţiei şi creştere a conştientizării (DEAR) - DEAR STUDENT

Durata proiectului - 30 luni, data de începere a proiectului 1 martie 2013.

Finanţare prin – Programul Actori Non-Guvernamentali şi Autorităţi Locale pentru Dezvoltare (NSA-LA), EUROPEAID/131143/C/ACT/Multi; Lot 2 Dezvoltarea educaţiei şi creşterea conştientizării asupra temelor de dezvoltare în Europa.

Aplicantul proiectului - Fondul pentru Solidaritate Internaţională al Municipiilor din Andaluzia (FAMSI), Spania

Obiective generale:

Îmbunătăţirea calităţii, eficacităţii, eficienţei şi continuităţii activităţilor privind Educaţia pentru Dezvoltare şi Creşterea Conştientizării prin întărirea schimbărilor pozitive şi a atitudinilor faţă de procesele de dezvoltare durabilă în acord cu lupta împotriva sărăciei şi atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM).

Obiective specifice:

Promovarea rolului Autorităţilor Locale (AL) ca şi catalizatori pentru schimbări în legătură cu dezvoltarea durabilă în comunităţile lor prin dezvoltarea iniţiativelor în sistemul de educaţie în şcolile gimnaziale.

Rezultate estimate:

  • Întărirea sinergiilor dintre AL şi organizaţiile locale ale societăţii civile (OSC) în stabilirea unui cadru de lucru comun pentru sprijin prin creşterea conştientizării politicilor publice mai coerente cu procesele de dezvoltare durabilă la nivelul resursei umane ;
  • Importanţa recunoscută şi subliniată/întărită a conceptului Educaţie pentru Dezvoltare în educaţia formală concentrată pe elaborarea unor materiale didactice inovative şi interactive şi a unor metode de predare;
  • Reţele europene implicate şi întărite între AL, actori sociali şi şcoli pentru promovarea cetăţeniei active între tineri şi comunităţile educative implicate în subiecte legate de dezvoltare;
  • Informaţii diseminate privind obiectivul şi rezultatele proiectului pentru a întări sprijinul dintre instituţiile regionale, naţionale şi europene şi actorii interesaţi cu privire la implementarea conceptului DEAR în educaţia formală.

Context: sistemul educaţional este primul loc în care sunt furnizate cunoştinţe, valori şi principii şi astfel are influenţă directă asupra construirii unor atitudini personale, preocupări şi interese către partenerii pereche cu sau fără experienţă şi către un mediu din ce în ce mai globalizat. Astfel, sistemul educațional este, de asemenea, un cadru adecvat în care este posibilă răspândirea, în mod transversal, a aspectelor educației pentru dezvoltare și încurajarea înțelegerii provocărilor globale de combatere a dezechilibrelor sociale, economice și a celor privind mediu.

Proiectul răspunde nevoii de îmbunătăţire a capacităţilor de dialog dintre AL şi acţionarii locali şi de sprijin al temelor de educaţie pentru dezvoltare (conceptul DEAR) la nivelul tinerei generaţii prin activităţi de creştere a conştientizării, prin metode şi instrumente inovative de educaţie formală, având de asemenea asistenţă prin imbunătăţirea polititcilor publice relevante şi participarea activă în procesul de consultare de la nivelul comunităţii. Implementarea proiectului este sprijinită de instituţii/organizaţii educaţionale din ţările participante. Ministerul Educaţiei din România susţine proiectul prezent în calitatea sa de partener asociat.

Unităţi administrativ-teritoriale şi şcolare vizate: cel puţin 35 şcoli şi 35 autorităţi locale (AL) din teritoriile respective vor fi implicate în dezvoltarea proiectului. În România cel puţin 5 şcoli gimnaziale şi 5 LA vor lua parte la implementarea proiectului împreună cu câteva ONG-uri, autorităţi locale din domeniul educaţiei precum şi organizaţii ale părinţilor din Regiunile de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia.

Beneficiari direcţi ai proiectului: AL din domeniile de interes relevante, profesori şi elevi din şcolile primare şi gimnaziale, administraţii regionale având un rol în elaborarea politicilor publice din domeniul educaţiei.

Beneficiari finali ai proiectului:

  • familii ale elevilor din şcolile primare şi gimnaziale implicate în proiect (rudele şi prietenii acestora);
  • actorii sociali: asociaţii, corpuri reprezentative, actori economici şi reprezentanţi ai societăţii civile.

Obiective şi parteneriat

14 entităţi din 6 ţări europene (Bulgaria, Croaţia, Italia, Portugalia, România şi Spania), şi-au pus la un loc expertiza pentru implementarea proiectului european DEAR STUDENT. Cei 14 parteneri alcătuiesc un consorţiu compus din AL europene sau Fonduri ale AL LAs Funds şi Actori Neguvernamentali cu experienţă în activităţile legate de conceptul Educaţie pentru Dezvoltare şi Creşterea Conştientizării în colaborare cu sistemele şi organizaţiile educaţionale.

Activităţi principale:

Activităţile proiectului din domeniul educaţional sunt planificate să se desfăşoare în: Italia, Portugalia, Bulgaria şi Croaţia în cadrul următoarelor cinci pachete de lucru ale proiectului (PLs): managementul general al proiectului (PL1), coordonarea dintre AL şi Actori Neguvernamentali pentru implementarea conceptului de educaţie pentru dezvoltare la nivel local şi elaborarea agendei de creştere a conştientizării în domeniul vizat (PL2), coordonarea cu autorităţile responsabile pentru competenţele în domeniul educaţiei pentru facilitarea implementării agendei pentru educaţie (PL3), educaţiei pentru dezvoltare în educaţia formală, şcolile primare şi gimnaziale şi comunitatea deschisă către educaţie (PL4), visibilitatea şi diseminarea rezultatelor proiectului (PL5).

Următoarele activităţi vor fi implementate pe teritoriul fiecărui partener:

  • articularea dintre autorităţile locale (AL) şi actorii non-guvernamentali (ANG) pentru implementarea unei agende de educaţie pentru dezvoltare la nivel local şi pentzru creşterea conştientizării (DEAR) AGENDA pentru promovarea şi întărirea conştientizării AL, împuternicirea şi angajamentul de a construi reţele locale de tip multi-stakeholder pentru consolidarea activităţilor conceptului DEAR în politicile publice locale ale acestora (workshopuri şi seminarii teritoriale);
  • articularea cu responsabilii din partea administraţiilor pentru competenţele din educaţie pentru implementarea unui modul de educaţie pentru dezvoltare care să includă, in sistemul de educaţie formală o instruire pentru profesori şi un modul inter-disciplinar despre dezvoltarea durabilă a resursei umane în şcolile gimnaziale dinteritoriile partenerilor pentru a întări sistemul educaţional (întâlniri, instruiri ale profesorilor, elaborarea şi publicarea unui kit de instrumente, implementarea unui modul de educaţie pentru dezvoltare durabila a resursei umane, seminar de schimb de experienţă)
  • Dezvoltarea educaţiei în educaţie formală pentru şcolile primare şi gimnaziale şi comunităţile implicate în educaţie pentru creşterea gradului de conştientizare atât al colectivului de conducere al procesului educaţional cât şi al elevilor din şcolile primare şi gimnaziale astfel încât să poată deveni promotori ai valorilor dezvoltării durabile la nivelul resursei umane (workshopuri didactice pentru câteva clase, workshopuri didactice cu asociaţii ale părinţilor şi colectivul profesoral, curs de instruire despre utilizarea instrumentelor de comunicare)

Bugetul total al proiectului: 982.273,80 Euro, din care 736.705,35 Euro (75%) reprezintă valoarea grantului. Valoarea cofinanţării asigurate de către partenerii proiectului este de 245,568.45 Euro şi reprezintă 25%. Bugetul detaliat al partenerilor este parte integrantă a Acordului de Parteneriat (AP) semnat cu partenerii.

Proiectul contribuie la întărirea angajamentului autorităţilor locale (Las), în cooperare cu actorii non-guvernamentali (NSA), pentru promovarea politicilor de dezvoltare durabilă a resursei umane la nivel local, întărind, pe de o parte, cooperarea locală a factorilor de interes în scopul promovării unei cetăţenii active şi implicate în ceea ce priveşte lupta împotriva sărăciei, inegalităţile şi excluderea socială şi economică, şi, pe de altă parte, contribuind la întărirea consensului cu consiliul profesoral lărgit (profesori, părinţi, instituţii teritoriale din domeniul educaţiei etc.) astfel încât tinerii să poată beneficia, în cadrul educaţiei formale, de introducerea unor subiecte transversale pe tema dezvoltării durabile umane.

Scopul proiectului este întărirea LAs astfel încât să poată fi mai conştienţi de importanţa rolului lor în procesele de dezvoltare durabilă a resursei umane şi în realizarea angajamentelor active ale cetăţenilor lor prin incurajarea implementării conceptului Educaţiei pentru Dezvoltare şi Creşterea Conştientizării (DEAR) atât pentru educaţia formală din şcolile primare şi secundare, cât şi în cadrul politicilor publice.