Skip to content

Comitetul European al Regiunilor: intervenție alături de Elisa Ferreira, comisar european pentru Coeziune și reforme, în cadrul celei de a 142-a Sesiune plenară a Comitetului Regiunilor

Totodata a propus modificarea cuantumului stabilit prin art. 58. lit b) a Propunerii de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor dispoziții comune privind fondurile ESIF (fondurile structurale și de investiții europene), în sensul creșterii valorii eligibile a costurilor cu achiziția de terenuri neconstruite sau construite, la cel puțin 20% din cheltuielile totale eligibile ale operațiunii în cauză. Având în vedere faptul că în raza teritorială a orașelor medii și mari nu mai există terenuri generoase în proprietate publică, este nevoie de exproprieri / achiziții de terenuri pentru a realiza parcuri și spații verzi coerente și integrate în țesutul urban.

„Finalmente, am subliniat să avem grijă la flexibilitatea și integrarea fondurilor și să luăm în considerare regula „one IN/one OUT” (la fiecare nouă regulă introdusă, una existentă să fie scoasă pentru evitarea creșterii birocrației).”