Skip to content

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Nr. 753 /20.09.2021
Denumire Beneficiar: ASOCIAȚIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA
CUI: 11036662
Adresa: Str. Matei Basarab, nr. 63, scetor 3, București
Date de contact
E-mail: amr@amr.ro
Telefon: 021 312 2476

Titlul Proiectului: „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, Cod SIPOCA 750 Cod MySMIS2014+ 130587.

   ANUNŢ DE PARTICIPARE

 în vederea atribuirii contractului pentru achiziţionarea urmatoarelor servicii: “Servicii de consultanță    elaborare proceduri de comunicare și îmbunatățire procedură de consultare”

ASOCIAȚIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect servicii consultanță elaborare proceduri de comunicare și îmbunatățire procedură de consultare în vederea realizării Proiectului „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, Cod SIPOCA 750 Cod MySMIS2014+ 130587.
1. Achizitor: ASOCIAȚIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA: Municipiul Bucuresti, strada Matei Basarab, nr. 63, sector 3 , România, e-mail: amr@amr.ro, site: www.amr.ro;
2. Obiectul contractului: ASOCIAȚIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA, în calitate de Achizitor urmăreşte achiziţionarea serviciilor de consultanță proceduri de comunicare și îmbunatățire proceduri de consultare între AMR și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și identificarea modului de optimizare a procesului de consultare decizional în vederea optimizării procesului de consultare/decizional, prin elaborarea unei propuneri privind formatul instrumentuluide comunicare (IT&C).
Serviciile de consultanță includ:
• Identificarea factorilor de influență a activității asociației;
• Identificarea modului de funcționare a consultarii în cadrul asociației;
• Identificarea punctelor slabe și punctelor forte a consultării între AMR și autoritatea centrală – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
• Identificarea punctelor slabe și punctelor forte a consultării Asociației între AMR și membrii săi.
3. Valoarea estimată privind achiziția serviciilor de consultanță elaborare proceduri de comunicare și îmbunatățire procedură de consultare: 135.000 lei fără TVA
4. Tipul şi durata contractului: contract de prestări servicii, durata: 3 luni.
5. Procedura aplicată: Achizitie directa prin catalogul SEAP.
6. Termen de prestare: 3 luni.
7. Sursa de finanțare: Finanţare nerambursabilă prin Programul Operational Capacitate Administrativă 2014-2020, pentru implementarea proiectului cu titlul „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, Cod SIPOCA 750 Cod MySMIS2014+ 130587.
8. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm in LEI, valoarea TVA mentionata separat.
9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: prețul cel mai scăzut.
10. Nu se acceptă ajustarea preţului contractului.
11. Nu se acceptă oferte alternative.
12. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 23 septembrie 2021, ora 15:00. Achiziția se realizează în catalogul electronic din SEAP.

După acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertei din catalogul electronic SEAP se va încheia contractul de prestări servicii. Pentru participare la această achiziție și încărcarea ofertei în catalogul electronic SEAP, operatorul economic trebuie să fie înscris în SEAP.