SUCURSALE

Sucursala AMR Sud Muntenia, cu sediul in municipiul Giurgiu a fost infiintata in data de 4 august 2016.

Sucursala AMR Sud – Est, cu sediul in municipiul Braila, a fost infiintata in data de 21 iulie 2016.

Sucursala AMR Nord – Est, cu sediul in municipiul Bacau a fost infiintata in data de 10 august 2016.

Sucursala AMR Centru, cu sediul in municipiul Sfantu Gheorghe a fost infiintata in data de 11 august 2016.

Sucursala AMR Nord – Vest, cu sediul in municipiul Cluj-Napoca a fost infiintata in data de 23 august 2016.

Sucursala AMR Vest, cu sediul in municipiul Arad, a fost infiintata in data de 24 august 2016.

Sucursala AMR Oltenia, cu sediul in municipiul Craiova, a fost infiintata in data de 29 septembrie 2016.